Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

27-09-2012

Ple ordinari del 27 de setembre de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 27 de setembre de 2012.- S'aproven, per unanimitat, les actes del ple extraordinari de data 15 de juny del 2.012 i l’ordinari del dia 21 de juny de 2012, fent les dues rectificacions següents:

A l’acta de data 21 de juny del 2.012 a la pagina 22 en el primer paràgraf on diu “3.500 euros” ha de dir “13.500 euros” i a la pagina 27 en el sisè paràgraf on diu “contracte” ha de dir “contacte”.

A l’Acta de data 21 de juny de 2.012 a la pagina 8 en el segon paràgraf al final on diu “Amposta” ha de dir “l’Arboç”.- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 117 al 169 del 2012:

117

19/06/2012

Decret incoació exp. Protecció legalitat urbanística C/ Torregassa, núm. 66 Joseph Snellen

118

19/06/2012

Decret incoació baixa per caducitat o inscripció indeguda d'estrangers.

119

19/06/2012

Decret nomenament Lletrat Sr. Xavier Torres Blasco Autos 233/2010-J

120

19/06/2012

Decret ADO Factura Endesa Distribución de data 10.04.2012 RE 1087 data 20.04.2012 Import 60.000,00 €.

121

20/06/2012

Autorització utilització sala Lletger festa Aniversari dia 14 de juliol de 2012

122

21/06/2012

Retirada de vehicle a la Plana del Cirera Opel Astra B-0557-NY

123

21/06/2012

Decret pagament nòmines i extres juny

124

25/06/2012

Decret convocatòria JGL 25/06/2012

125

26/06/2012

Decret pagament nòmines juny, extres i factures

126

26/06/2012

Decret contractació laboral temporal urgent 2 vigilants i 1 neteja de la piscina municipal

127Anul·lat

128

02/07/2012

Decret neteja diferents solars (2a remesa)

129

04/07/2012

Decret pagaments 4 de juliol 2012

130

04/07/2012

Decret sol·licitud d'ajut a l'obertura i manteniment de franges de protecció contra incendis forestals al voltant d'urbanitzacions.

131

09/07/2012

Convocatòria JGL 9/7/2012

132

13/07/2012

Decret contractació laboral temporal d'un Director de Casal i nou Monitors d'Estiu 2012

133

17/07/2012

Decret pagaments 17 de juliol de 2012

134

17/07/2012

Decret convocatòria Comissió especial de comptes.

135

17/07/2012

Anul·lació requeriments anteriors d'adequació a l'empresa CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LUJAN SA

136

18/07/2012

Decret baixa padronal d'estrangers per inscripció indeguda.

137

20/07/2012

Autorització tall carrer Francesc Macià sopar festa major dia 23/07

138

23/07/2012

Pagament nòmines i altres pagaments mes juliol

139

23/07/2012

Decret convocatòria JGL 23/7/2012

140

24/07/2012

Ordenar facilitar dades sol·licitades de l'expd. de C.E. Cal Quildo en el Sr. Vicente Torras

141

27/07/2012

Cessió cadires, taulons i cavallets per un casament

142

02/08/2012

Decret ordre d'enderroc a Juan Carlos Martin Cuenca i Olga Lucio del garatge sense llicència c/ Gall Salvatge, núm. 27.

143

02/08/2012

Decret protecció de la legalitat urbanística família Hissete per obres sense llicència (piscina) al carrer Falcó Mostatxut, 17

144

06/08/2012

Decret accés informació Sr Basseda informe Ministeri d'Hisenda (Reelaboració del pla d'Ajustament)

145

06/08/2012

Convocatòria JGL 06/08/2012

146

07/08/2012

Autorització rodatge per un treball de recerca el dia 8 d'agost

147

08/08/2012

Decret pagaments 8 d'agost de 2012

148

09/08/2012

Decret convocatòria Comissió Especial de Comptes.

149Anul·lat

150

21/08/2012

Decret convocatòria ple extraordinari 24/08/2012 a les 12 hores.

151

21/08/2012

Decret convocatòria ple extraordinari 24/08/2012 a les 13 hores.

152

22/08/2012

Decret substitució del Secretari Interventor 27 agost al 11 de setembre del 2012

153

27/08/2012

Convocatòria JGL 27/08/2012

154

27/08/2012

Decret delegació casament de David Folch i Raquel Mates a la regidora Montserrat Lope

155

29/08/2012

Decret pagaments nòmines mes agost

156

30-08-12

Declaració d'interessat de Santiago Carneros Arias per la sol·licitud de còpia del projecte d'obra de l'habitatge c/ Gall Salvatge, 5

157

05/09/2012

Ratificació decret 117/2012 per obres sense llicència al carrer Torregassa núm. 66 (Joseph Snellen)

158

05/09/2012

Ratificació decret 143/2012 per obres sense llicència al carrer Falcó Mostatxut, núm. 17 Michael Hissette

159

06/09/2012

Decret incoació expedient imposició ordre d'execució per complir els deures legals, d'ús conservació i rehabilitació de terrenys, construccions
i instal·lacions a Magí Queralt Tàsies per la situació de la finca que es troba al Papiolet entre la carretera de la Bisbal i la Torregassa.

160

07/09/2012

Neteja solars c/ Enamorats, núm. 4 Evarista Miró

161

12/09/2012

Decret imposició multa 300 € a Juan Carlos Martin Cuenca per incompliment del Decret 142/2012 per obres sense llicència d'un garatge C/ Gall Salvatge, núm. 27.

162

13/09/2012

Convocatòria JGL 13/07/2012

163

13/09/2012

Resolució de canvi de dia de la celebració del proper Ple ordinari que havia de ser el 20 passar el 27 de setembre de 2012

164

19/09/2012

Nomenament director de l'obra i coordinador de seguretat de l'obra de de pavimentació del camp de futbol.

165

19/09/2012

Prestacions a percebre pel personal per incapacitat laboral RD-Llei 20/2012 de 13 de juliol.

166

19/09/2012

Suspensió per 3 mesos de l'expedient protecció legalitat urbanística 169/2012 família Hissette.

167

19/09/2012

Incoació expedient de compensació de deutes ENDESA

168

21/09/2012

Requeriment esmena d'acord acta comprovació activitat SERGI GARCIA JURADO

169

21/09/2012

Convocatòria ple ordinari 27 de setembre de 2012.- Es ratifica, per unanimitat, el Decret de l’alcaldia núm. 163/2012, de 13 de setembre de 2012, pel qual s’acorda la modificació del dia de celebració del proper ple municipal ordinari passant del dia 20 al dia 27 de setembre de 2012.- S'aprova, per unanimitat, la proposta de fixar els dies 25 i 26 de juliol de 2013 com a festes locals retribuïdes i no recuperables per l’any 2013.- S'aprova, per unanimitat, el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 80.905,70 €, i fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement extrajudicial de crèdits. Veure ANNEX 1.- S'aprova i dóna conformitat, amb 8 vots a favor (6 de CiU i 2 d'ERC), i 2 abstencions (PSC), a l’informe del primer trimestre de 2012,emès per la intervenció, sobre el compliment dels terminis segons la llei contra la morositat. Vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:

Exercici 2012Primer Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

27

57.581,49

Resta de pagaments147

234.818,73

Pagaments totals durant el trimestre

174

292.400,22

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

741

951.836,17- S'aprova i dóna conformitat, amb 8 vots a favor (6 de CiU i 2 d'ERC) i 2 abstencions (PSC) a l’informe del segon trimestre de 2012, emès per la intervenció sobre el compliment de terminis segons la llei contra la morositat.

Vista la informació del Departament de Comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:

Exercici 2012Segon Trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

31

62.427,57

Resta de pagaments95

185.628,17

Pagaments totals durant el trimestre

126

248.055,74

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

891

1.193.870,29- S'aproven definitivament, amb 6 vots a favor (CiU) i 4 en contra (ERC i PSC), els comptes generals de 2011 en el mateix sentit que el dictamen de Comissió Especial de Comptes de 14 d’agost de 2012. Veure ANNEX 2.- S'aprova, per unanimitat, la creació del servei municipal del Mercat ambulant per la venda no sedentària a la via pública.- S'acorda, per unanimitat, deixar sense efectes l’Ordenança reguladora del servei de transport públic urbà i interurbà de viatgers en el municipi de Sant Jaume dels Domenys (taxis) aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001 i publicada íntegrament en BOP núm. 27 de data 1 de febrer de 2002, i aprovar inicialment la nova. Veure ANNEX 3.- S'acorda per unanimitat, deixar sense efectes el Reglament d’utilització del transport especial de la Regidoria de Benestar Social en el municipi de Sant Jaume dels Domenys, aprovada pel Ple de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys en sessió celebrada el dia 4 de juny del 1.996, i aprovar inicialment el nou Reglament d’utilització del Transport especial de la Regidoria de Serveis Socials de Sant Jaume dels Domenys, en els termes en que figura en l’expedient 191/2012. Veure ANNEX 4.- S'acorda per unanimitat, complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:

  1. Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25 % sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

  2. Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.

Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.- S'aprova inicialment, per unanimitat, les noves Ordenances reguladores sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, i d’estacionament de minusvàlids del municipi de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 5.- S'aprova definitivament, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que afecten al Pla parcial sector R Els Arcs Industrial que consisteixen en modificar el nombre de places d’aparcament, quedant definitivament redactat el punt 5.3 de la normativa del Pla parcial de la següent manera:

Art. 5.3 Aparcaments: Es preveurà una plaça d’aparcament per cada 100 m2 edificats. Es permetrà justificar 1/3 part d’aquestes places als vials. En els usos 3, 4, 7.4, 7.5, 10, 11 i 14 la previsió d’una plaça d’aparcament per cada 100 m2 edificats s’haurà de justificar dins de la parcel·la. Tanmateix, en qualsevol dels usos preveurà dins de cada parcel·la la superfície necessària per a la càrrega i descàrrega, de manera que aquestes operacions no es podran fer a la via pública. Cada plaça d’aparcament tindrà una superfície rectangular mínima de 2,20 x 4,5 metres.- Els regidors de l'equip de Govern informen sobre la seva gestió i es passa al torn de precs i preguntes.

Potser t'agradaria compartir ...