Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

24-08-2012

Ple extraordinari del 24 d'agost de 2012, a les 12 h

Potser t'agradaria compartir ...   

Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 24 d'agost de 2012, a les 12 h- S'acorda, per majoria simple pel vot de qualitat de l’Alcalde, desestimar les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya contra l’Acord d’Aprovació definitiva del Plec de Clàusules administratives particulars i tècniques del contracte administratiu de l’obra d’instal·lació de gespa artificial en el camp de futbolen els termes establerts a l'informe jurídic.- S'acorda, per majoria simple pel vot de qualitat de l’Alcalde, adjudicar a l’empresaUTE ROYALVERD.-ARICO FOREST. SL, el contracte d’obres de la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys pel procediment obert amb tramitació ordinària per un import de 331.141,53 €. i 59.605,47 €.de IVA; excloure en el procés de licitació a l’empresa CALIDAD DEPORTIVA, SL per no aportar els Comptes Generals de l’empresa, una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el contracte, estiguin o no integrats directament a l’empresa del contractista, especialment dels responsables del control de qualitat, titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció de l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució del contracte, declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del personal directiu, durant els darrers tres anys i declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació acreditativa corresponent. Així mateix s'acorda requerir a l’empresa adjudicatària UTE ROYALVERD.-ARICO FOREST. SL que presenti en el termini de 10 dies hàbils de la recepció del present acord la formalització en escriptura pública de l’UTE en els termes establerts a l’article 59 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Una vegada s’hagi formalitzat l’escriptura pública de l’UTE cal constituir en el termini de deus dies hàbils una garantia definitiva per un import de 16.557,08 €.Doc. Sobre 2

Doc. Sobre 3

TOTAL

Royal-Verd-Arico Forest,SL (UTE)

24,60

32,727

57,327

Construcc. Green Ingenieria –Serv. SL

20,50

33,367

53,867

Asfaltos SLU-Limonta Sport I. (UTE)

15,70

33,447

49,147

Movir 30, SL-Opsa. (UTE)

15,30

32,763

48,063

MIJ Gruas

21,00

26,063

47,063

Certis Obres i Serveis

14,50

26,339

40,839

Selprats, SL

15,00

21,152

36,152

Griñó Ecològic- Dinamic (UTE)

15,2

18,093

33,293

Tecnologia de Firmes, SA

17,70

14,829

32,529

Poligras Iberica

11,00

17,484

28,484


- S'acorda, per majoria simple pel vot de qualitat de l’Alcalde, revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre del 2011 i l’acord del Ple en sessió extraordinària urgent del 2 de febrer de 2012, d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials de l’obra del projecte “Serveis Urbanístics del Cal Quildo de Torregassa” per vulneració de l’article 34.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals en el qual s’estableix que l’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de costejar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes, tal com consta a l’informe emès per Secretaria Intervenció de data 4 de març de 2008 atès que les obres es van iniciar a data 1 de juny de 2010 segons acta de comprovació del replantejament que hi figura a l’expedient 118/2005 d’execució de les obres dels Serveis Urbanístics de Cal Quildo de Torregassa. Així mateix, s'acorda iniciar els tràmits corresponents per donar de baixa els drets reconeguts pendents a cobrar de les contribucions especials del projecte “Serveis Urbanístics del Cal Quildo de Torregassa” que consta a la liquidació de l’exercici 2011 i declarar com a incobrables.- S'acorda, per majoria simple pel vot de qualitat de l’Alcalde, revocar i deixar sense efectes l’acord del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre del 2011 d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials de l’obra de millora de l’enllumenat públic i altres serveis al Papiolet per vulneració de l’article 34.2 del Reial decret legislatiu 2/2204, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals en el qual s’estableix que l’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de costejar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes, tal com consta a l’informe emès per Secretaria Intervenció de data 4 de març de 2008 atès que les obres es van iniciar a data 15 de març de 2010 segons informe de l’Arquitecte Assessor Municipal de data 19 de desembre de 2011. Així mateix s'acorda iniciar els tràmits corresponents per donar de baixa els drets reconeguts pendents a cobrar de les contribucions especials de Millora de l’enllumenat i altres serveis al Papiolet que consta a la liquidació de l’exercici 2011 com a incobrables.- El secretari dóna compte de la impossibilitat de prendre l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys d’imposició i ordenació de contribucions especials dels Serveis Urbanístics el carrer Europa i carrer Rovira de Cornudella en els termes establerts els articles 28 a 37, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atès que es va dur a terme l’acta de comprovació de replanteig a data 3 d’octubre del 2011, i en concret l’article 34.2 de la mateixa Llei que diu “ L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de costejar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes”- S'acorda, per majoria simple pel vot de qualitat de l’Alcalde, iniciar accions judicials de responsabilitat patrimonial contra els membres de l’equip de govern de la legislatura anterior (2007-2011) en referència a les actuacions irregulars e il·legals de les contribucions especials dels Serveis urbanístics de Cal Quildo de Torregassa, dels Serveis Urbanístics i l’enllumenat d’el Papiolet i dels Serveis Urbanístics del carrer Europa i carrer Rovira de Cornudella.

Potser t'agradaria compartir ...