Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

21-06-2012

Ple ordinari del 21 de juny de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 21 de juny de 2012.- S’aproven, per unanimitat, les actes del ple ordinari del dia 30 de març de 2012 i del ple extraordinari del dia 24 de maig de 2012 amb les rectificacions corresponents en certes transcripcions de les intervencions dels regidors.- És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 53 al 116 del 2012:

53

26-03-12

Decret pagaments 27 de març 2012

54

28-03-12

Decret incoació expedient protecció legalitat urbanística a Francisco Carreño per obres sense llicència al carrer Agricultura, núm. 17

55

28-03-12

Decret pagament nòmines mes març

56

28-03-12

Decret pagaments 28 de març de 2012

57

03-04-12

Nomenament de procurador poder per a pleits.

58

04-04-12

Requeriment esmena transmissió llicència activitat M Teresa Santacana Morató

59

04-04-12

Prohibició trànsit d'animals domèstics o de companyia d'acord ordenança convivència ciutadana.

60

05-04-12

Requeriment esmena verificació activitat MODULAR BRAND 328/2011

61

10-04-12

Retirada vehicle c/ de Sant Antoni, 55, de Xavier Orpí Bahent - Nissan Trade T-6474-AV

62

11-04-12

Decret de pròrroga de cessament de Manel Pahissa a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

63

11-04-12

Ratificació decret 41/2012 a Juan Carlos Martín Cuenca per les obres sense llicència al carrer Gall Salvatge, núm. 27

64

13-04-12

Decret nomenament secretària accidental Lourdes Batet Guardià

65

16-04-12

Convocatòria Junta de Govern 16/4/2012

66

18-04-12

Requeriment esmena transmissió llicència activitat Josep Pons Domènech

67

18-04-12

Baixa padronal definitiva d'estrangers no comunitaris.

68

18-04-12

Requeriment documentació complementària per tramitar informe adequació habitatge.

69

24-04-12

Requeriment esmena documentació per resoldre liquidacions plusvàlua Josep Sanahuja Huguet

70

26-04-12

Pagament nòmines mes abril

71

26-04-12

Subsanar error material liquidacions contribucions especials serveis el Papiolet.

72

26-04-12

Autorització pas pel municipi 5ª Pedalada Solidaria a favor de Metges sense Fronteres el pròxim 3 de juny

73

26/04/12

Convocatòria JGL 27/04/2012

74

07/05/12

Informe urbanístic activitat Repuestos San Esteban SL.

75

07/05/12

Decret contractació Vanesa Diaz Corchero

76

08/05/12

Informe en matèria d'incendis Repuestos San Esteban SL.

77

08/05/12

Autorització pas pel municipi 5ª Clàssica Isaac Gálvez el pròxim 12 de maig de 2012

78

09/05/12

Decret ratificació decret suspensió obres c/ Agricultura, núm. 17 Francisco Carreño Padilla

79

09/05/12

Revocació nomenament lletrat Alfred Ventosa Carulla del recurs ordinari 240/2010 i 284/2010 TSJC (of. Telefonia)

80

11/05/12

Decret convocatòria JGL 14/5/2012

81

11/05/12

Incoació expedient de baixa del padró d'habitants d'estrangers no comunitaris

82

14/05/12

Decret accés informació Sr Basseda informe Ministeri d'Hisenda

83

14/05/12

Decret requeriment legalització activitat VECOSA

84

14/05/12

Decret requeriment legalització activitat ESTYCA PENEDES SL

85

14/05/12

Decret requeriment legalització activitat KAESCA SL

86

16/05/12

Decret cancel·lació operació de tresoreria Banc Pastor

87

17/05/12

Decret d'autorització Mònica Iglesias Navarro xerrades al Centre de Cultura

88

17/05/12

Liquidació utilització edificis i terrenys, cadires, taules, etc … Plataforma Contra tancament CAP de l'Arboç

89

18/05/12

Decret contractació urgent Sra. Maria Rosa Pujol Calvet

90

18/05/12

Decret contractació urgent Sra. Inmaculada Prieto Megias

91

18/05/12

Decret incoació expedient Pressupost 2012

92

18/05/12

Requeriment recordatori de control inicial activitat 288, Serralleria de la Parte c/ Tarragona 4C.

93

21/05/12

Decret convocatòria Ple extraordinari data 24/05/2012 12 hores

94

22/05/12

Decret sol·licitud informe a Secretaria

95

24/05/12

Decret de rectificació del decret 88/2012

96

28/05/12

Convocatòria JGL 28/05/2012

97

29/05/12

Autorització tirada al plat diferents dies Societat de Caçadors

98

29/05/12

Decret pagaments nòmines mes maig 2012

99

29/05/12

Decret requeriment legalització activitat CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LUJAN SA

100

30/05/12

Decret accés informació Sr. Miquel Martil informe Ministeri d'Hisenda

101

30/05/12

Decret requeriment esmena documentació instal·lació circ CIRCUS TWISTER

102

30/05/12

Decret baixes de drets i obligacions reconegudes en exercicis anteriors i corrents

103

30/05/12

Decret baixes obligacions reconegudes

104

30/05/12

Decret liquidació pressupost 2011

105

01/06/12

Baixes al padró d'habitants d'estrangers.

106

04/06/12

Requeriment de neteja de terreny rústic a Marcial Sonet Miracle.

107

04/06/12

Concessió d'accés a informació als grups polítics de l'oposició de l'expd. adm. Contribucions especials serveis carrer Cal Quildo.

108

05/06/12

Cancel·lació comptes corrents Banc Pastor

109

05/06/12

Autorització tall carrer Joan Fuster per la Revetlla de Sant Joan

110

06/06/12

Decret tramesa projecte 1a fase enllumenat públic Casetes de Gomila i abastament de pou. Justificació obra electrificació Casetes de Gomila

111

11/06/12

Decret convocatòria JGL 11/6/2012

112

12/06/12

Decret convocatòria Ple extraordinari data 15/06/2012 12 hores

113

12/06/12

Decret revocació Alfred Ventosa Secció Tercera TSJ autes 233/2010-J (tema camp de futbol)

114

15/06/12

Autorització tall carrer Roig per obres al c/ Alfons Maseras, 19

115

15/06/12

Decret neteja diferents solars (1a remesa)

116

18/06/12

Convocatòria Ple ordinari 21/06/2012- S'aprova inicialment, amb 5 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), la modificació de l’ordenança reguladora de les bases per a la subvenció per la compra de llibres de text dels alumnes del centre escolar del municipi de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 1.- S'aproven, amb 5 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), les modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 21 (article 6è) reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de la Llar d’Infants, i l’Ordenança fiscal núm. 20 (article 6è) reguladora de la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar. Veure ANNEX 2.

- Es dóna lectura de l'informe d’intervenció de compliment de l’estabilitat pressupostària liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Veure ANNEX 3.- S'estima, per unanimitat, el recurs de reposició presentant per la persona interessada, contra les liquidacions de les contribucions especials de l’obra dels serveis urbanístics de la zona de cal Quildo de la Torregassa, d’acord amb els fets al·legats amb aquest i atès els informes tècnic i jurídic que obra a l’expedient, respecte el fet de que la parcel·la situada al carrer Fondo de la Costa, està edificada i amb tots els serveis urbanístics, i que ja va abonar en el seu moment les corresponents contribucions especials, caldrà doncs excloure-la del padró de contribuents d’aquestes contribucions especials.- S'estima, per unanimitat, el recurs de reposició presentat per la persona interessada, contra les liquidacions de les contribucions especials de l’obra dels serveis urbanístics de la zona de cal Quildo de la Torregassa, d’acord amb els fets al·legats amb aquest i atès els informes tècnics i jurídics que obra a l’expedient, respecte el fet de que la parcel·la situada als carrers Hermenegildo Soria i del Vendrell, tenen els serveis urbanístics i en el seu dia ja varen abonar per tots dos les corresponents contribucions especials proporcionalment per la superfície i façana corresponent, caldrà doncs aplicar repartiment dels nous paràmetres de superfície 306,12 m2 i 23.93 ml de façana, a la liquidació del padró de contribuents d’aquestes contribucions especials.- S'estima, per unanimitat, part del recurs de reposició presentant per la persona interessada, contra les liquidacions de les contribucions especials de l’obra dels serveis urbanístics de la zona del Cal Quildo de la Torregassa, d’acord amb alguns fets al·legats amb aquest i atès els informes tècnics i jurídics que obra a l’expedient, respecte el fet de que la parcel·la situada al carrer de la Bisbal 35-37 cantonada Fondo de la Costa, es troba amb tots els serveis urbanístics i atès que els solars amb façana a carrers oposats es computa el 50% de la superfície en els criteris de repartiment,caldrà doncs aplicar repartiment dels nous paràmetres i es proposa atendre la reducció del 50% de la superfície de la parcel·la a la liquidació del padró de contribuents d’aquestes contribucions especials.- Es desestima, per unanimitat, part del recurs de reposició de contingut jurídic presentant per la persona interessada, contra les liquidacions de les contribucions especials de l’obra dels serveis urbanístics de la zona del Cal Quildo de la Torregassa, respecte al sistema de repartiment de costos i beneficiaris que s’ha tingut en compte en el sector.- Es desestima, per unanimitat, el recurs de reposició presentat per la persona interessada, contra les liquidacions de les contribucions especials de l’obra dels serveis urbanístics de la zona de Cal Quildo de la Torregassa, ja que el fonament de desacord amb el repartiment de les liquidacions de les contribucions especials que s’al·lega és contrari el que s’estableix l’art. 28 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que determina quin és el fet imposable de les contribucions especials.- S'aprova definitivament, i per majoria simple d’acord amb els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les liquidacions i quotes líquides de les contribucions especials de l’obra dels “Serveis urbanístics de Cal Quildo a la Torregassa” segons els paràmetres establerts amb els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu (annex I ): El cost definitiu de l’execució de les obres incloent els honoraris del projecte i direcció tècnica ha estat de 117.203,19 €, l’obra estava inclosa al PUOSC 2007 amb una subvenció de 48.987,03 €. La diferència és de 68.216,16 €, dels quals el 10% correspon a l’aportació de l’Ajuntament, i la resta (90%) a l’aportació veïnal (61.394,54 €). En l’acord d’aprovació provisional es va establir com a mòdul de repartiment de la base imposable, la superfície de la finca i els metres lineals de façana. Tanmateix i d’acord amb l’informe tècnic revisant el repartiment de quotes efectuat inicialment, es mantenen els criteris i percentatges aprovats per aquesta corporació: superfície (70%) i façana (30%), però en base als costos definitius de cada servei individualitzat, imputant a cada parcel·la els serveis que realment l’afecten, i revisant les superfícies i façanes en base a la cartografia i als projectes aprovats. Per tant, la base imposable de les contribucions especials es quantifica en l’import del 61.394,54 €, a repartir segons el detall de l’annex I que consta en l’expedient.- S'acorda, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), admetre en temps i forma les al·legacions presentades per l’empresa MONDO IBERICA, SA, en data 11 de maig de 2012 registre d’entrada núm. 1375, desestimar, en la seva totalitat les al·legacions presentades per MONDO IBERICA, SA sol·licitant la retirada en l'apartat 6.b) de la clàusula 13 del certificat FIFA Preferred Producers, del plec de clàusules administratives i particulars aprovats, atès que , segons informació sobre el concepte de qualitat de la FIFA per gespa artificial, la certificació FIFA Preferred Producers, comporta una garantia de qualitat des de la planificació fins a la instal·lació amb uns criteris rigorosos en quant ser un fabricant experimentat, tenir coneixements en enginyeria civil, gestió de projectes i servei de manteniment així una major responsabilitat dels fabricants i la no vulneració dels articles 25 i 115 i ss. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el plec de clàusules administratives i particulars del procediment obert, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra d’instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys en quant l’ interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració i l’accés en condicions d’igualtat els licitadors que tinguin per efecte la creació d’obstacles injustificats, modificar els Membres de la Mesa de Contractació essent els següents:

President: Sr. Magí Pallarès i Morgades Alcalde-President,

Vocals: Sr. Albert Carreras i Caralt, Regidor d’Esports, Sanitat, Serveis Socials i Atenció Gent Gran.

Sr. Xavier Vona i Casanella, Regidor d’Urbanisme i Medi Ambient

Sr. Manel Pahissa i Casas, Secretari Interventor de l’Ajuntament

Sra. Maria Almirall i Ferrerons, Arquitecta

Secretaria: el Secretari de la Corporació.

Així mateix s'aprova definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques així com la licitació de la contractació i publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies presentin les proposicions que es considerin pertinents.- Es llegeix l’informe demanat per l’Alcalde en referència a les contribucions especials dels carrer d'Europa a Cornudella. Veure ANNEX 4.

Potser t'agradaria compartir ...