Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

24-05-2012

Ple ordinari del 30 de març de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió ordinària del Ple del 30 de març de 2012.- S'aproven, per unanimitat, les actes del Ple ordinari del 22 de desembre de 2011 i del Ple extraordinari del 2 de febrer de 2012.És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 208 al 214 del 2011 i de l’1 al 52 del 2012:

Decrets 2011

NÚM.

NOM EXPEDIENT

208

Convocatòria JGL 19/12/2011

209

Decret pagaments 20 de desembre 2011

210

Decret pagaments nòmines i altres desembre

211

Decret de declaració de la continuïtat de l’actual contracte menor de serveis de neteja fins l’adjudicació i formalització del nou contracte de serveis de neteja pel procediment d’urgència.

212

Decret de renúncia de dues subvencions de la Diputació de Tarragona perquè no s'han dut a terme.

213

Decret de correcció de dues errades materials de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries (Exp. 264/2006) correcció: C/ Cinturó per carrer Agricultura i incloure el tram de carrer del sector G.

214

Decret reducció de jornada de Rosa Solé Arbós

Decrets 2012

NÚM.

NOM EXPEDIENT

1

Calendari de pagament 2012

2

Convocatòria JGL 09/01/2012

3

Autorització tall de carrer i prohibit estacionament

4

Pagaments factures 11 de gener 2011

5

Sol·licitud de pròrroga per a la presentació davant de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de l'Estudi d'impacte i integració paisatgística per a la tramitació del Pla Especial Masies del Gatell.

6

Correcció d'errades ordenança fiscal núm. 2 IIVTNU.

7

Pagaments factures 19 de gener 2012

8

Decret reducció de jornada laboral Rosa Maria Fernandez

9

Convocatòria JGL 23/01/2012

10

Decret pagaments nòmines mes gener

11

Autorització tall de carrer per festa de l'oli i el vi novell

12

Autorització utilització sala de conferències dia 18/02 per festa d'aniversari

13

Decret sol·licitud canvi de titularitat dels 2 comptadors d'enllumenat públic de la urbanització El Papagai

14

Decret participació prestació supramunicipal 2011

15

Decret d'estimació parcial del recurs de reposició presentat per ERC contra el punt 11. del Ple de data 22/12/2011

16

Nomenament de Mercè Cabello i procurador Carles Badia Martínez pel recurs 680/2010

17

Nomenament de Mercè Cabello i procurador Carles Badia Martínez pel recurs 19/2011

18

Decret pagaments 1 de febrer 2012

19

Incoacció expedient protecció legalitat urbanística contra hereus de Josep Mañé Colet per obres sense llicència pol. 2 parc. 28 moviments de terres

20

Convocatòria Ple extra 2 de febrer de 2012

21

Incoacció expedient protecció legalitat urbanística contra Felix de la Parte Longoria per obres sense llicència al carrer Xaloc, núm. 32

22

Convocatòria JGL 06/02/2012

23

Autorització utilització vestidors camp de futbol dia 25 de febrer de 2012 Assoc. Personal de la Caixa Bicicleta tot terreny

24

Autorització marcatge camí de Sant Jaume a diferents punts del municipi sol·licitat pel Centreex

25

Sol·licitud a Gas Natural per a la contractació del comptador del centre cívic.

26

Declaració d'interessat de Enrique Conches per la sol·licitud de còpia del projecte d'obra de l'habitatge C/ Buenos Aires, 9 A-B-C-D

27

Declaració d'interessat de Juan Manuel Pedreño González en l'expedient del Pla parcial sector A Torregassa nord (reformat)

28

Nomenament d'advocat i procurador per Recurs ordinari 627/2011 CAT

29

Nomenament d'advocat recurs ordinari administratiu 8/2007 Germanes Soria finques zona Cal Quildo

30

Recurs d'alçada davant secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat contra acord de la declaració de subjecció a avaluació ambiental de la modif. Puntual de NNSS a la Carronya. Exp. 131/2011

31

Nomenament de nou director d'obra i coordinador de seguretat per l'obra de Substitució de la xarxa d'aigua al nucli de Lletger i l'obra de construcció d'un desguàs pluvial a la Carronya.

32

Convocatòria JGL 20/02/2012

33

Ratificació decret alcaldia núm. 19/2012 per obres sense llicència hereus de Josep Mañé

34

Retirada vehicle c/ Blauet, 6 Luis Pastor Broquetas Nissan Vanette 2681-BLG

35

Ratificació decret alcaldia núm. 21/2012 per obres sense llicència Felix de la Parte i Montserrat Rodríguez Joya

36

Decret pagament nòmines mes febrer

37

Tramesa d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona sobre aclariment resolució sentència Empresa Reciclatges Penedès SL.

38

Autorització realització festa dels tres tombs dia 29 d'abril de 2012 Lletger

39

Convocatòria JGL 05/03/2012

40

Decret bestreta a Base Gestió d'Ingressos

41

Incoacció expedient protecció legalitat urbanística contra Juan Carlos Martín Cuenca i Olga Lucio per obres sense llicència al carrer Gall Salvatge, núm. 27

42

Aprovació de la certificació 1 i única del Pla de Camins 2011 (Camí de Llobets a l'Hostal)

43

Decret pagament 13 de març 2012

44

Autorització tall de carrer per la reparació d'una canal al c/ Mar, núm. 19

45

Denegació assistència jurídica a Miquel Martil en el procediment de diligències prèvies 1115/2011-RY

46

Incoació expedient de baixa del padró d'habitants d'estrangers no comunitaris

47

Autorització utilització sala de Lletger i cadires dia 27 de maig de 2012 per una comunió

48

Autorització tall camins i ocupació zones 1a. Cursa Muntanya del Centreex

49

Autorització tall carrer c/ Benet Jané a l'alçada del número 7 pel dia 24/03/2012

50

Adhesió conveni Diputació pel desenvolupament del pla extraordinari d'assistència financera local (expd. 84/12)

51

Convocatòria JGL 26/03/2012

52

Convocatòria Ple ordinari 30/03/2012- S'aprova definitivament, per unanimitat, el resum numèric general municipal d'habitants de les xifres obtingudes en la revisió d'1 de gener de 2011 amb les següents dades:

Concepte

Total

Homes

Dones

Població del municipi a 1 de gener de 2011

2.505

1.285

1.220- S'aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2012, pel qual s’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, els establiments comercials i l’empresa EKIPOLIS per a la distribució i venda de bosses i fundes compostables destinades a la recollida “porta a porta” de brossa orgànica. Veure ANNEX 1.

- S'acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2012, pel qual s’acorda aprovar la millora del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i la Societat SAICA NATUR NORESTE SL per a la recollida i gestió de paper i cartró del municipi. Veure ANNEX 2.- Es ratifica amb 8 vots a favor i 3 en contra, l’acord de conveni de compromís de pagament de les factures pendents que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys té amb el Consorci d’Aigües de Tarragona, i s'accepta l’aplanament del procediment del recurs contenciós administratiu ordinari 627/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, pel Consorci d’Aigües de Tarragona, contra la desestimació per silenci positiu administratiu per part de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, dels requeriments de pagament efectuats pel CAT de les factures emeses amb motiu del subministrament d’aigua i del conveni de col·laboració per a l’execució de les obres “Subministrament al Baix Penedès, 2a fase”, segons requeriments de 3 de febrer de 2011, 24 de maig de 2011, 19 de juliol 2011 i 5 d’agost de 2011. Veure ANNEX 3.- S'aprova i dóna conformitat, per unanimitat, a l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis segons llei contra la morositat, emès per la intervenció. Vista la informació del departament de comptabilitat en relació al registre de Factures, s’informa que la relació de factures i indicació de grau de compliment de terminis indicats a la llei 15/2010, relatius exclusivament a la data de pagament des de la data del registre de factures i seguint el format on line (IT) reclamat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat es la següent:Exercici 2011Quart trimestre

Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

37

72.218,07

Resta de pagaments159

224.029,46

Pagaments totals durant el trimestre

196

296.247,53

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

702

951.849,11

Observacions


OBSERVACIONS GLOBALS DEL QUART TRIMESTRE DEL 2011:

S’ha de assenyalar la conveniència de redactar un pla de tresoreria que hauria d’especificar la possibilitat o no de complir amb la llei de la morositat, tenint en compte la dificultat de simultània tal Llei amb el RD Llei 8/2010, de 20 de maig sobre reducció de dèficit públic que diu:

- S'aprova inicialment, per unanimitat, la modificació de les següents ordenances :

Núm. 1 ordenança reguladora de les bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a l’educació. Veure ANNEX 4.

Núm. 3 ordenança reguladora de les bases per l’atorgament de subvencions per promoure la construcció, rehabilitació i adquisició d’habitatges per a joves. Veure ANNEX 5.

Núm. 4 ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a promoure diferents activitats. Veure ANNEX 6.

Núm. 6 ordenança reguladora de les bases per a la convocatòria de subvencions per a promoure la millora i l’embelliment dels habitatges de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 7.- Es deroga, per unanimitat,l’ordenança municipal núm. 5, reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions per a la promoció d’energies renovables perquè la Generalitat ja dóna aquesta subvenció.- S'acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord Decret d’alcaldia 50/2012, de 21 de març de 2012, pel qual s’acorda aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’ACM i comarques i la FMC, per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local. D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, s'acorda sol·licitar a la Diputació de Tarragona un pagament per import de 82.380,18 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Codi

Concepte

Import

18080

FCL AJUNT

7.180,18 €

18030

LLAR D’INFANTS

75.200,00 €- Es dóna compte de la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament enviades al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques. Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.- S'acorda, per unanimitat, estimar les al·legacions presentades per la persona interessada en data de 16 de setembre de 2011, per les quals es requereix als promotors del Pla parcial que incorporin les solucions adients en la redacció del corresponent projecte d’urbanització, i s'aprova provisionalment el Text Refós del Pla parcial urbanístic sector A Torregassa nord, promogut per Parcel·les i Polígons, SL i Masies de Barà Edificacions, SL..

- S'acorda, per unanimitat, verificar el Text Refós del Pla parcial urbanístic del sector G “Sant Jaume Residencial Sud” presentat en data 28 de febrer de 2012 pel senyor Isidre Pagès i Comas, en representació de la Junta de Compensació del sector, i requerir als promotors la presentació del projecte d’urbanització del sector, així com el dipòsit de la garantia del 12% del cost total de l’obra urbanitzadora, d’acord amb el que estableixen els articles 101.3 i 100.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), el plec de clàusules administratives i particulars que han de regir la contractació de l’obra de pavimentació amb gespa artificial en el camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 8.- Es dóna suport, amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 2 en contra (PSC), a la iniciativa de constituir l’associació d’ens locals denominada “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” amb l’objecte de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Veure ANNEX 9.- No s'aprova la moció, amb 6 vots en contra (CiU) i 5 a favor (ERC i PSC), de rebaixar el sou de l’alcalde fins els 1.200 € bruts que cobrava l’alcalde de l’anterior consistori; aplicar, sobre els 1.200 € bruts, el 5% de reducció que varem aplicar, quedant un sou net de 950 €, igual a l’existent abans de l’increment; i que l’estalvi obtingut amb aquesta reducció serveixi, a través de l’assistent social, per establir una línia d’ajuts per a les famílies més desafavorides del municipi.- No s'aprova, amb 6 vots en contra (CiU) i 5 a favor (ERC i PSC), la moció de publicar en la pàgina web de manera rellevant i amb prou antelació, la celebració dels plens amb audiència pública; l’adquisició, si cal, de tots els mitjans tècnics per permetre la gravació d’imatge i so dels Plens municipals i la seva emissió en directe per Internet a través de “streaming” i accessible als ciutadans/es per connexió a la pàgina Web Municipal, i l'habilitació d’espai visible i fàcilment accessible en la Web Municipal on hostejar les diferents gravacions amb indicació de la Sessió de Ple i data de celebració.- Es retira, per unanimitat, la moció per tal que el Govern municipal faci públic el deute del Govern català amb l'ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms i per instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent, ja que s'aporta pel regidor Xavier Vona Casanella el detall demanat i es compromet a fer un resum amb més detall per a què l’oposició pugui passar a recollir-ho a la seu de l’Ajuntament.- S'aprova, amb 8 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, la moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat. Veure ANNEX 10.- S'acorda, per unanimitat, sol·licitar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un finançament adequat per a les escoles bressol, garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments; reclamar, de manera immediata, un calendari concret per liquidar el deute pendent del curs 2010-2011 i instar a la Generalitat de Catalunya a establir converses amb els ajuntaments i associacions municipalistes per tal de pactar, de mutu acord, les aportacions econòmiques que destinarà a les escoles bressol; treballar en favor de l’obligatorietat de l’educació de 0-3 anys, garantint així el seu sosteniment públic, atès els beneficis socialitzadors i escolars per als infants, i per a la conciliació laboral i familiar d’aquest nivell educatiu; i reclamar la convocatòria de beques de la generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. Veure ANNEX 11.- S'aprova, per unanimitat, no tancar el servei públic de la Radio de Sant Jaume dels Domenys; realitzar un estudi i un projecte de viabilitat per mantenir el funcionament d’aquest mitjà, com s’ha fet en altres municipis; i desenvolupar acords signats amb universitats catalanes per que el seu alumnat pugui realitzar pràctiques a les instal·lacions de la nostra emissora Municipal. Veure ANNEX 12.- No s'aprova, amb 6 vots en contra i 5 a favor, la moció en suport del normal funcionament del Centre Cívic.- S'aprova, per unanimitat, manifestar la preocupació de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per la decisió del SOC d’eliminar les Escoles taller, les Cases d’ofici i els Tallers d’ocupació sense tenir cap proposta de programa alternatiu que doni sortida als col·lectius usuaris d’aquestes polítiques; expressar la nostra preocupació per la situació d’indefensió en que quedaran les més de 1.400 persones treballadores vinculades a les ET, CO i TO que, donada la temporalitat d’aquests programes, no han adquirit drets laborals suficients que els garanteixi una ràpida i efectiva reincorporació al mercat de treball; posar de relleu que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de l’estat espanyol que no obrirà convocatòria per aquest any 2010 dels esmentats programes, malgrat que des del govern central s’ha realitzat el traspàs dels recursos per subvencionar-los; demanar al SOC i al Departament de Treball que reconsiderin la seva decisió d’eliminar les Escoles taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació i obrin una nova convocatòria per aquest any 2010; i comunicar el present acord a; UGT de Catalunya. Sant Oleguer 17. 08001 Barcelona; Tel. 93.601.10.40 – institucional@ugtcatalunya.cat. Veure ANNEX 13.- S'aprova, per unanimitat, la moció que insta al Govern de l'Estat a modificar la Llei Hipotecària per tal de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics. Veure ANNEX 14.- S'aprova, per unanimitat, la moció que insta el Govern de la Generalitat a complir la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 21/2001 de 28 de desembre i per tant a promoure l’homogeneïtzació de les tarifes d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta de Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre; i instar el Govern de la Generalitat a que per donar compliment al punt anterior en el projecte de pressupostos de 2012 s’incloguin les aportacions que l’ACA haurà d’abonar al CAT per rescabalar l’impacta sobre la tarifa per l’aplicació del cànon de l’aigua i del cànon de derivació de forma retroactiva per a l’exercici 2011 i en el proper exercici 2012.- No s'aprova, amb 6 vots en contra i 5 a favor, la moció en defensa del servei d'urgències i de la prestació d'assistència domiciliària nocturna del Cap del Baix Penedès Interior. Veure ANNEX 15.- S'aprova per unanimitat, la moció referent a l'aparcament de camions dins del casc urbà dels diferents nuclis del municipi. Veure ANNEX 16.- S'aprova, per unanimitat, la moció referent al transport municipal, i a la necessitat de tenir una parada a les urbanitzacions del Papagai i els Arquets. Veure ANNEX 17.- S'aprova, per unanimitat, la moció referent a la necessitat de millorar la cobertura de la telefonia mòbil i 3G al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Veure ANNEX 18.

- No s'aprova, amb 6 vots en contra i 5 a favor, la moció referent a la disposició d'un despatx per a cada un dels grups polítics de l'oposició i els mitjans humans i els materials mínims per desenvolupar les seves funcions. Veure ANNEX 19.

- S’aprova, per unanimitat, la moció de suport a la gent gran. Veure ANNEX 20.

 

- S'aprova, per unanimitat, la moció presentada per la Fundació Privada Catalana per a la prevenció de residus i el consum responsable. Veure ANNEX 21.

Potser t'agradaria compartir ...