Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

24-05-2012

Ple extraordinari del 24 de maig de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 24 de maig de 2012.- S'aprova, amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i PSC), la revocació parcial de l’acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2010 d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament amb l’objecte de suprimir un vial i intercanviar la qualificació urbanística del sistema d’espais lliures pel d’equipaments i a l’inrevés entre vàries zones al sud del nucli urbà de Sant Jaume dels Domenys; deixar sense efecte el contingut de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament relacionat en el punt primer d’aquesta proposta, que en concret es tracta:

  • Qualificar com a zona d’equipaments 14.424,98 m2 de terrenys ara qualificats d’espais lliures situats a l’illa delimitada pels carres Marinada, Comtal i el vial previst perllongació Sant Marc dins dels sector H Els Arquets.

  • Qualificar com a espais lliures 5.754,98 m2 de terrenys qualificats com a equipaments i situats al carrer Marinada.

  • Qualificar com a espais lliures 4.737,48 m2 de terrenys qualificats com a equipaments al sud del Carrer València.

I mantenir el contingut de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de Planejament aprovada per acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2010 que en concret es tracta:

  • Suprimir un tram de vial pendent d’urbanització que és la perllongació del carrer Sant Marc, previst dins del Sector H de sòl urbanitzable els Arquets.- S'aprova inicialment, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament amb l’objecte de canviar la qualificació urbanística com a clau 7 zona d’implantació industrial de la parcel·la situada al carrer Prat de la Riba, núm. 24 de 400 m2 de superfície. Així mateix s'aprova l'acord de suspendre l’atorgament d’aprovacions, autorització i llicències urbanístiques dins l’àmbit de la parcel·la objecte d’aquesta modificació, d’acord amb els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. La durada de la suspensió és d’un any. La suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.- S'aprova, per unanimitat, la proposta de rectificació d’error material de la documentació que regula la Unitat d’Actuació 11, Sant Jaume Nord-Est, que consisteix en marcar en els plànols d’ordenació, les línees de profunditat dels extrems de les illes, de manera que l’ordenació quedi efectivament en illa tancada tal i com indica la clau 3 que l’hi correspon.- S'aprova inicialment, amb 6 vots a favor (CiU), 2 abstencions (PSC) i 3 en contra (ERC), el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per a l'exercici econòmic 2.012, juntament amb les seves Bases d'execució i el resum. Veure ANNEX 1. Així mateix s'aprova la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Corporació així com es dóna compte de l’informe d’estabilitat pressupostària.

Potser t'agradaria compartir ...